anti-APC Membrane Recruitment Protein 1 (AMER1) antibody (Alexa Fluor 647) from antibodies-online