anti-APC Membrane Recruitment Protein 1 (AMER1) antibody (Alexa Fluor 555) from antibodies-online