'SEC61B-sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, (semaphorin) 3G' Target Antibodies