anti-Oligodendrocyte Myelin Glycoprotein (OMG) antibody from antibodies-online